Stadgar

för HUDDINGE SJUKHUS KONSTFöRENING
Stadgarna till HS konstförening är tagna dessa datum
(1982-10-13)
(1995-03-17)
(1998-03-31)
(2007-05-09)
(2012-02-16)
(2019-02-21)

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är "Huddinge Sjukhus Konstförening".

§ 2 Föreningens syfte och arbetsuppgifter

Föreningens syfte är att främja intresset för konst bland föreningens medlemmar. Föreningen skall verka för spridning av konstintresset bl a genom att i föreningens regi anordna konstutställningar, konstutlottningar m fl kulturella aktiviteter för medlemmarna.

§ 3 Medlemskap

Medlemskap kan vinnas av personer som är eller har varit anställda av Karolinska Universitetssjukhuset, KI, SLSO och Södertörns Högskola. För övrigt så kan alla som är intresserade ansöka om medlemskap.

Anmälan om medlemskap sker genom meddelande till den ansvariga för medlemsregistret.

Medlemskapet upphör månaden efter det skriftlig anmälan om utträde ur föreningen inkommit till den ansvariga för medlemsregistret. Medlemskap upphör också om medlem underlåter att betala medlemsavgiften under sex månader.

§ 4 Medlemsavgift

Medlem skall till föreningen erlägga månadsavgift, vars storlek fastställs för ett år i taget på ordinarie föreningssammanträde.

§ 5 Styrelse

Konstföreningens angelägenheter sköts av en styrelse, bestående av ordförande jämte åtta ledamöter, samtliga valda av årsmötet. Antalet ledamöter kan vid behov utökas till tolv.

Ordföranden väljs för ett år i taget och övriga ledamöter för två år. Revisorer, revisorssuppleanter och valnämndens ledamöter väljs för ett år.

Val av halva antalet ledamöter sker regelmässigt varje år. Skall hela styrelsen nyväljas sker val av halva styrelsen för ett år och återstående för två år.
Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör och vice ordförande.

Styrelsen skall sammanträda på kallelse av ordförande så ofta denne finner erforderligt eller när annan styrelseledamot hos denne påkallar sammanträde.

Som styrelsens beslut gäller den mening som flertalet ledamöter är ense om. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Besluten skall protokollföras och justeras av ordföranden och en justeringsman.

Styrelsen skall låta föra register över föreningens medlemmar samt varje år avge verksamhetsberättelse för det gångna räkenskapsåret.

§ 6 Föreningssammanträde

Medlems rätt att delta i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på föreningssammanträde, där varje medlem har en röst. Röstning genom ombud får ej ske.

Ordinarie föreningssammanträde skall hållas årligen före februari månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Extra föreningssammanträde skall hållas när styrelsen så finner lämpligt eller då så krävs av minst 1/10 av medlemmarna.

Kallelse och dagordning skall sändas till medlem och informeras på föreningens hemsida senast två veckor före mötet.

Vid ordinarie föreningssammanträde skall följande ärenden behandlas:

 1. öppnande av mötet.
 2. Fastställande av dagordning.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet samt vara rösträknare.
 5. Fråga om mötet behörigen utlysts.
 6. Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.
 7. Föredragning av revisionsberättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Val av ordförande för innevarande arbetsår.
 10. Val av fyra styrelseledamöter och eventuella fyllnadsval.
 11. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
 12. Val av tre ledamöter i valnämnden, varav en sammankallande.
 13. Fastställande av medlemsavgift för tiden intill nästa ordinarie föreningssammanträde.
 14. Styrelsens förslag, motioner och inlämnade ärenden.
 15. övriga frågor.
 16. Avslutande av mötet.

Förslag och motioner som skall behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tio dagar före mötet.

§ 7 Räkenskaper och revision

Styrelseledamöterna är gemensamt ansvariga för förvaltningen av föreningens tillgångar.

Styrelsen bestämmer vilken eller vilka som ska ha rätt att teckna firma och i föreningens namn utkvittera insatta medel.

Föreningens räkenskaper omfattar ett kalenderår och skall granskas av två revisorer som senast två veckor före föreningens årsmöte avge skriftlig berättelse över granskningen, vari ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks.

Föreningens räkenskaper jämte tillhörande handlingar och av styrelsen avgiven

verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret skall före 1 febr året därpå redovisas för revisorerna.

§ 8 Inköp av konst

Inköp för föreningens räkning skall göras av styrelsen. Den utlottade konsten ska vara utförd av nu levande svenska eller i Sverige verksamma konstnärer. Konstnärerna ska ha en adekvat konstnärlig utbildning och/eller ha deltagit i någon utställning.

§ 9 Utlottning

Utlottning av konst bland föreningens medlemmar skall äga rum två gånger om året på tid som styrelsen bestämmer.
För rätt att delta i utlottningen skall medlem före dragningen ha erlagt avgift för de sex närmast föregående månaderna.

§ 10 ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av föreningen skall för att vara giltigt ha fattats på två på varandra följande föreningssammanträden, varav ett ordinarie och vid båda omröstningarna ha biträtts av minst 2/3 av de närvarande.

Vid föreningens upplösning skall eventuella tillgångar användas för inköp av konstverk som skall utlottas bland de medlemmar som vid första beslutet om upplösning av föreningen finns registrerade enligt vad som stadgas i § 5, stycke 7.